"A Touch of Venice"

โครงการแกรนด์ คาแนล ถอดแบบบรรยากาศความ
โรแมนติกจากนครเวนิส ประเทศอิตาลี มาเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ พัฒนาโครงการ
เห็นได้จากองค์ประกอบอันได้แก่ การวางผังโครงการ
ทั้งโครงการ (Master Plan), แบบบ้านริมน้ำ รวมทั้งสีสันของบ้าน และยังมีประติมากรรม เช่น สิงโตมีปีก เสาและ
เรือกอนโดลา ซึ่งประสบความสำเร็จมาจากโครงการ
แกรนด์ คาแนล ประชาชื่น ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบบ้านแบบใหม่ บ้านบนสายน้ำที่ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง